KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

fax: 58-624-45-99 w.43

Lilianna Gołaszewska
tel. 58/624-45-99 w.39
e-mail: l.golaszewska@kzg.pl

Katarzyna Kwiatkowska
tel. 58/624-45-99 w.45
e-mail: k.kwiatkowska@kzg.pl

Aktualna oferta edukacyjna

Wzorem lat ubiegłych Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” opracował propozycje edukacji ekologicznej na rok szkolny 2019/2020 skierowanej do wszystkich placówek oświatowych z terenu gmin Związku, tj. Gdyni, Sopotu, Redy, Rumi, Wejherowa oraz gmin Szemud, Wejherowo, Kosakowo. W bieżącym roku szkolnym szczególną uwagę pragniemy skierować na zagadnienia związane z ogólnorozumianą ekologią. FORMULARZE ZGŁOSZENIOWEdowload ikona
Dzieci, młodzież oraz nauczycieli zapraszamy do udziału w następujących przedsięwzięciach:

1. Warsztaty terenowe (przejdź):

 • „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” prowadzone wraz ze spółką EKO DOLINA; w ramach warsztatów uczeń poznaje zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów zmierzając drogą odpadów do miejsca ich przetworzenia oraz ostatecznego unieszkodliwienia,
 • „Ciepło dla Trójmiasta” realizowane we współpracy ze spółką OPEC Gdynia; podczas warsztatów młodzież poznaje zasady funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz zaznajamia się z takimi pojęciami jak: kogeneracja, źródła oraz rodzaje energii, ochrona powietrza,
 • „Oczyszczanie ścieków” oraz „Ujmowanie i uzdatnianie wody” realizowane we współpracy ze spółką PEWIK Gdynia; w ramach warsztatów uczeń poznaje technologię oczyszczania ścieków bądź  sposoby ujmowania i uzdatniania wody, zaznajamia się z zagrożeniami, jakie wywiera urbanizacja oraz rozwój przemysłu na wody podziemne.

2. Konkursy ekologiczne (przejdź):

 • „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XXII edycja) – zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej  – projektu ogrodu szkolnego/przedszkolnego „W krainie Odpadocji,”
 • „Mała nakrętka, duży problem” (XVII edycja) – zadaniem jest zbiórka plastikowych nakrętek,
 • „Konkurs fotograficzny” (XII edycja) – zadaniem jest wykonanie fotografii pt.  „Na leśnym szlaku”,
 • „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (X edycja) – zadaniem jest przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie placówki oświatowej oraz akcji happeningowej wraz ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych” – zadaniem jest zbiórka baterii.

3. Projekty edukacyjne

  • „Lider Lokalnej Ekologii” (XI edycja) (przejdź) – wielozadaniowy, kompleksowy projekt edukacji ekologicznej dla dzieci/młodzieży ze wszystkich poziomów nauczania, grona pedagogicznego oraz społeczności lokalnej, w którym głównym „motorem napędowym” projektu jest szkolny/przedszkolny koordynator. W tegorocznej edycji projektu zapraszamy do realizacji tematu: „Toaleta to nie śmietnik”.
 • „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” (III edycja cz. 3) (przejdź). Program skierowany do koordynatorów edukacji ekologicznej realizowany poprzez spotkania seminaryjno-warsztatowe z wykładowcami akademickimi i specjalistami z zakresu kształcenia nauczycieli. Temat trzeciej edycji: Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie?.

UWAGA !!!!

Mając na uwadze, jak ważna jest edukacja ekologiczna, propagowanie i stosowanie postulatów zrównoważonego rozwoju, Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, łącznie ze wszystkimi zrzeszonymi samorządami, pragnie w roku szkolnym 2019/2020 po raz kolejny wręczyć prestiżową nagrodę pn. „Róża Ekologii”.

Przypominamy, że szczegółowej analizie podlegają wszelkie działania prowadzone przez placówkę oświatową w zakresie edukacji ekologicznej we współpracy lub pod patronatem Związku w okresie ostatnich pięciu lat, czyli w bieżącym roku za lata szkolne: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Ocena prowadzona jest w 2 kategoriach: „Przedszkola” oraz „Szkoły”. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali w czerwcu 2020 r. Do tego czasu wyniki z obrad komisji pozostają utajnione.

Placówki, które zostały uhonorowane tytułem „Róża Ekologii” w ostatnich trzech latach, nie będą podlegały ocenie prowadzonej przez komisję w roku 2020.

JAK SKORZYSTAĆ Z PRZEDSTAWIONYCH PROPOZYCJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ?
  • Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z poszczególnymi opisami, a po wybraniu interesujących Państwa tytułów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pod adres Związku (można przesyłać zeskanowane formularze pocztą elektroniczną: e-mail: dos@kzg.pl). Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej www.kzg.pl, zakładka „Edukacja” – „Formularze”

   WSZYSTKIE PROPOZYCJE ZAJĘĆ ZAWARTE W NINIEJSZEJ OFERCIE
  • Zgłoszenie obowiązuje tylko i wyłącznie w formie pisemnej (drogą pocztową, faksem, skan wysłany pocztą elektroniczną). Liczba miejsc w zajęciach warsztatowych jest ograniczona.
  • Z uwagi na dużą popularność warsztatów terenowych w latach ubiegłych oraz ograniczonej ich liczby, jako pierwsze zostaną zakwalifikowane szkoły zgłoszone bezpośrednio przez urzędy miast/gmin należących do Związku lub te, które nie miały jeszcze możliwości w nich uczestniczyć. W drugiej kolejności przyjmowane będą pozostałe nadsyłane zgłoszenia.
 • Placówki oświatowe, które zostaną zakwalifikowane na zajęcia warsztatowe, otrzymują pisemne potwierdzenie terminu realizacji z około miesięcznym wyprzedzeniem.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną pt. Oferta edukacyjna – projekty aktywnej ekologii dla placówek oświatowych z terenu działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na rok szkolny 2019/2020” (pobierz), która zawiera regulaminy proponowanych warsztatów, konkursów i projektów ekologicznych. Zachęcamy do zapoznania się z ich opisami, a po wybraniu interesujących Państwa tytułów prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i przesłanie ich pocztą, faksem lub mailem pod adres Związku.

Harmonogram warsztatów terenowych na rok szkolny 2019/2020 (pobierz)

Informacja dla uczestników działań edukacyjnych, od których Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” uzyska dane osobowe w tym wizerunek.

Istnieje możliwość, iż w związku z Konkursem/Warsztatami/Projektem wizerunek osób w nich uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w Konkursie/Warsztatach/Projekcie uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Związek jego wizerunku, utrwalonego w ich trakcie lub w związku z nimi, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, jak również jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronach internetowych Związku oraz podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji ich celów statutowych, jak również w pochodzących od Związku  lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Związek w związku z organizacją Warsztatów/Konkursu/Projektu lub informacji dotyczących jego działalności lub promującej Związek i jego działania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Działając na podstawie art. 13.1 i 2 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania danych osobowych prosimy o zapoznanie się  z poniższą informacją:

 1. Administratorem [ADO] Pani/Pana danych osobowych będzie Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Gdynia ul. Konwaliowa 1 ,e-mail: www.kzg.pl tel.: +48 58 624-45-99
 2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@kzg.p, adres do korespondencji: jak wyżej
 3. Cel przetwarzania: dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia działań edukacyjnych Związku oraz do ich promocji w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o działaniach. Administrator nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
 4. Dane osobowe – w tym wizerunek – mogą być upublicznione w środkach masowego przekazu i oficjalnych publikacjach Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Z zachowaniem ponadkrajowego charakteru Fecebooka i portali społecznościowych, nie przewiduje się przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Nie przewiduje się również zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 6. Czas przetwarzania danych osobowych wynikać będzie z harmonogramu działań oraz przepisów prawa upoważniających do zachowania, kontroli i archiwizacji pozyskanych danych.
 7. Mają Państwo prawo żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO, żądania sprostowania swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych danych oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych i żądania usunięcia danych, co będzie równoznaczne z wycofaniem się z udziału w działaniach.
 8. Na podstawie art. 77 RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w sprawie dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.