KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

fax: 58-624-45-99 w.43

Lilianna Gołaszewska
tel. 58/624-45-99 w.39
e-mail: l.golaszewska@kzg.pl

Katarzyna Kwiatkowska
tel. 58/624-45-99 w.45
e-mail: k.kwiatkowska@kzg.pl

Kampanie

„W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”

Plakat spalanie w piecu
Rys. Plakat promujący akcję

PROBLEM: Na terenie, który obejmuje Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” około 15% mieszkańców domków jednorodzinnych spala odpady domowe we własnym piecu (badanie opinii społecznej 2003 r.). Przyczyną tego zjawiska jest brak wiedzy i świadomości ludzi na temat szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych. Tzw. „podwójna oszczędność” opału i kosztu wywozu odpadów to główne powody, dla których mieszkańcy nieświadomi skutków takiego postępowania decydują się na to rozwiązanie.

KONSEKWENCJE: Prawda jest inna. Domowe instalacje nie są wyposażone w żadne urządzenia do oczyszczania spalin. Oznacza to, że wraz z dymem do atmosfery przedostają się m.in. dioksyny i furany. Niskie kominy domków jednorodzinnych i duża wilgotność powietrza sprzyja opadaniu toksycznych substancji w najbliższym sąsiedztwie, gdzie przenikają one do gruntu, kumulowane są w roślinach m.in. warzywach i owocach oraz mięsie zwierząt, które spożywamy. Wdychane są również przez nas wraz z powietrzem i stają się źródłem zaburzeń układu oddechowego i gospodarki hormonalnej organizmu, osłabienia układu odpornościowego, a także chorób nowotworowych. Płacimy więc najwyższą cenę – tracimy zdrowie.

Spalając odpady domowe nadające się do recyklingu to także strata cennych surowców, których powtórne wykorzystanie chroni zasoby naturalne, zmniejsza zużycie energii elektrycznej, wody itp.

Wybierając spalanie śmieci ponosimy długotrwałe konsekwencje nie ograniczające się do przykrego zapachu ponieważ toksyny uwolnione do środowiska pozostają w nim na stałe.

Interesująca jest również nasza niechęć do profesjonalnych instalacji do termicznego przetwarzania odpadów, które stosują nowoczesne techniki redukowania emisji zanieczyszczeń przez co są bezpieczne i ekologiczne.

Grupa docelowa, do której skierowana jest kampania:

 • mieszkańcy domków jednorodzinnych ogrzewanych ciepłem z pieców na paliwo stałe,
 • mieszkańcy domków, kamienic i bloków, którzy borykają się z problemem spalania odpadów w piecach przez właścicieli domków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie i okolicy z terenu gmin zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” tj. miast: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gmin wiejskich: Kosakowo, Szemud i Wejherowo (łącznie ok. 440 tys. mieszkańców).

Cele akcji:

 • budowa świadomości mieszkańców w zakresie zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka, wynikających ze spalania odpadów w piecach domowych,
 • promowanie działań zmierzających do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • dążenie do ukształtowania wśród mieszkańców postawy tzw. „samokontroli” sąsiedzkiej, a w efekcie odpowiedzialności za środowisko (reagowanie poprzez podejmowanie odpowiednich działań, począwszy od rozmowy po informowanie wyznaczonych służb w przypadku gdy sąsiad spala odpady w piecu),
 • promowanie nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów w tym bezpiecznych ekologicznie instalacji termicznych,
 • metody oszczędzania na częstotliwości wywozu odpadów, w opozycji do spalania śmieci
 • podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie uregulowań prawnych dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami, w tym informowanie o zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych,
 • wzbogacenie wiedzy opiniotwórczych grup społecznych: mediów, radnych oraz nauczycieli w zakresie szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych.

Zakładane efekty ekologiczne:

 • wyeliminowanie wśród mieszkańców nawyku spalania odpadów w paleniskach domowych,
 • poprawa jakości powietrza w regionie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz związków niebezpiecznych dla zdrowia człowieka tj. dioksyn, furanów, nieorganicznych związków chloru i fluoru, tlenków azotu, siarki, tlenku węgla oraz metali ciężkich,
 • wykształcenie i utrwalenie nawyków w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
 • wzrost świadomości w zakresie zagospodarowania odpadów z zastosowaniem ekologicznie bezpiecznych technologii,
 • poprawę jakości zdrowia oraz wydłużenie życia mieszkańców

Każda placówka oświatowa z terenu gmin Związku może wziąć aktywny udział w akcji, poprzez realizację projektu edukacyjnego „Lider Lokalnej Ekologii”.


Poprzednie akcje i kampanie przeprowadzone przez Komunalny Związek Gmin: