KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

fax: 58-624-45-99 w.43

Lilianna Gołaszewska
tel. 58/624-45-99 w.39
e-mail: l.golaszewska@kzg.pl

Katarzyna Kwiatkowska
tel. 58/624-45-99 w.45
e-mail: k.kwiatkowska@kzg.pl

Edycja I: „O odpadach po nowemu” rok 2014

W roku szkolnym 2013/2014 Związek zainicjował pogłębioną współpracę z placówkami oświatowymi w ramach nowego projektu pt. „Szkoła dla środowiska” skierowanego do szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej. Dzięki wspólnej pracy z Komunalnym Związkiem Gmin powstały w placówkach oświatowych lokalne centra edukacji ekologicznej propagujące działania na rzecz najbliższego otoczenia w myśl przyjętej zasady „szkoła/przedszkole w środowisku – środowisko w szkole/przedszkolu”.

Pierwsza edycja projektu zatytułowana „O odpadach po nowemu” poświęcona była prowadzeniu edukacji w zakresie właściwego postępowania z odpadami na terenie Regionu Gospodarki Odpadami (RGO) Eko Dolina, zgodnie ze nowelizowaną ustawą z dn. 01.07.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Harmonogram oraz zakres tematyczny spotkań przeprowadzonych w ramach I edycji projektu „Szkoła/przedszkole dla środowiska” pt. „O odpadach po nowemu”:

10.12.2013r. – „Czy wszystkie odpady to zwykłe śmieci?” – omówienie problemu, „Co należy zrobić, aby system gospodarowania odpadami był skuteczny?– ćwiczenie, a także prezentacja multimedialna pt. „Prawo unijne jako źródło zmian systemu gospodarki odpadami w Polsce” -Tadeusz Wiśniewski, Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Materiały ze spotkania dostępne są TUTAJ

„EKO DOLINA jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)”. (zakres wystąpienia: istniejące i przyszłe instalacje na terenie zakładu służące do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, instalacje zastępcze wyznaczone dla RIPOK EKO DOLINA na wypadek awarii) – Emilia Wawrowska, przedstawiciel Sp. Eko Dolina.

04.02.2014r. – „Nowy system gospodarki odpadami – zadania gmin”, „Regionalna struktura nowego systemu gospodarki odpadami – podstawy prawne, założenia i praktyka” (zakres wystąpienia: prawo polskie zmieniające system gospodarki odpadami w Polsce, KPGO, PGO dla woj. pomorskiego, Region Gospodarki Odpadami – RGO) – Renata Czarnecka, Kierownik Działu Gospodarki Odpadami KZG

Materiały ze spotkania dostępne są TUTAJ

Materiały ze spotkania dostępne są TUTAJ

08.04.2014r. – „Nowy system postępowania z odpadami”Tadeusz Wiśniewski, Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
Temat: „Zagospodarowanie odpadów. Odzysk i recykling –technologie” (zakres wystąpienia: recykling materiałowy i chemiczny; metody mechaniczno-biologiczne (MBT) – kompostowanie i biogaz; termiczne unieszkodliwianie odpadów w spalarniach odpadów, ciepłowniach miejskich, cementowniach) – Prof. dr hab. inż. Jan Hupka, kierownik Katedry Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej oraz dr inż. Andrzej Tonderski, dyrektor Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT.

07.10.2014r. – Dlaczego zmieniono system w Polsce (zakres wystąpienia: Czy wszystkie odpady to zwykłe śmieci?, Nowy system postępowania z odpadami, Odzysk i recykling – podstawą nowoczesnej gospodarki odpadami) – Aleksandra Bodnar, Kierownik Działu Ochrony Środowiska Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Materiały ze spotkania dostępne są TUTAJ

Ekooznaczenia i inne symbole w promocji postaw proekologicznych w reklamie (zakres wystąpienia: Symbolika ekologiczna – sposoby promowania świadomości ekologicznej, zachowania ekologiczne konsumentów, Reklama społeczna a komercyjna – podobieństwa, różnice, nadużycia, niewerbalny przekaz w reklamie społecznej, Skuteczność a efektywność reklamy społecznie istotnej – próba analizy kampanii medialnej) – dr Michał Makowski, Dziekan Wydziału Zarządzania w Powislańskiej Szkole Wyższej (przedtem Wyższa Szkoła Zarządzania) w Kwidzynie.

17.12.2014r. – Zakończenie, oraz podsumowanie I edycji projektu pt. „O odpadach po nowemu”.

„Stanowienie prawa lokalnego na przykładzie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy” (zakres wystąpienia: stanowienie prawa w Polsce, w tym stanowienie przez samorządy terytorialne prawa lokalnego (organy stanowiące, kompetencje, zasady, celowość, podstawy prawne), wymiar praktyczny dla indywidualnego mieszkańca w zakresie realizacji prawa miejscowego na przykładzie wybranych uregulowań dot. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach, wpływ mieszkańca na kształtowanie prawa lokalnego, dostęp do informacji publicznej – zasada jawności, np. BIP, obrady rady gminy, powiatu i sejmiku województwa)- prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk, rektor WSAiB w Gdyni.

Wręczanie certyfikatów – Tadeusz Wiśniewski, Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,Aleksandra Bodnar, Kierownik Działu Ochrony Środowiska Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Poniżej lista uczestników projektu „Szkoła/przedszkole dla środowiska”, I EDYCJA, pt. „O odpadach po nowemu”:

Lp Koordynator projektu Nazwa placówki oświatowej
1 Katarzyna Talkowska Szkoła Podstawowa, Dębogórze
2 Małgorzata Bazylko Gimnazjum nr 2, Gdynia
3 Elżbieta Chojka Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Gdynia
4 Barbara Chojnacka Zespół Szkół nr 7, Gdynia
5 Krystyna Cucjew Zespół Szkół nr 6, Gdynia
6 Małgorzata Czyż Zespół Szkół nr 10, Gdynia
7 Mirosława Dudulska Szkoła Podstawowa nr 6, Gdynia
8 Grażyna Falkiewicz Przedszkole nr 13, Gdynia
9 Teresa Grenda Szkoła Podstawowa nr 10, Gdynia
10 Marzena Jaworska Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, Gdynia
11 Agata Jendraszek Szkoła Podstawowa nr 26, Gdynia
12 Wioleta Keller Przedszkole nr 22, Gdynia
13 Honorata Korzeniowska Przedszkole nr 23, Gdynia
14 Małgorzata Lietka Przedszkole „Chatka Przedszkolaka”, Gdynia
15 Ewa Mejer Szkoła Podstawowa nr 31, Gdynia
16 Anna Mikołajczyk Zespół Szkół nr 10, Gdynia
17 Grażyna Mossakowska Zespół Szkół nr 12, Gdynia
18 Grażyna Niewęgłowska Przedszkole nr 11, Gdynia
19 Patrycja Nowocieńska Przedszkole nr 28, Gdynia
20 Katarzyna Przebinda Przedszkole nr 23, Gdynia
21 Alicja Przybyszewska Szkoła Podstawowa nr 34, Gdynia
22 Katarzyna Rutka Przedszkole nr 22, Gdynia
23 Karolina Smorgowicz Zespół Szkół Ekologicznych, Gdynia
24 Joanna Stępińska Przedszkole nr 46, Gdynia
25 Anna Zapart-Dembicka Przedszkole nr 32, Gdynia
26 Anna Zatwarnicka Szkoła Podstawowa nr 40, Gdynia
27 Jolanta Brojakowska Szkoła Podstawowa nr 2, Reda
28 Elżbieta Józefowicz Szkoła Podstawowa nr 2, Reda
29 Justyna Leoniak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Reda
30 Katarzyna Drabińska Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rumia
31 Monika Jelińska Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rumia
32 Małgorzata Konieczka Gimnazjum nr 2, Rumia
33 Beata Mallek Gimnazjum nr 2, Rumia
34 Małgorzata Dempc Zespół Szkolno-Przedszkolny, Koleczkowo
35 Justyna Kunikowska Gimnazjum, Szemud
36 Zdzisława Fryca Samorządowa Szkoła Podstawowa, Gościcino
37 Wioletta Kubiak Samorządowa Szkoła Podstawowa, Gościcino