Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin. Związek prowadzi i koordynuje m.in. niektóre działania z zakresu gospodarki komunalnej zrzeszonych w nim gmin.
W zakresie gospodarki wodnej Związek, jako regulator m.in.:

  • wydaje decyzje na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  • uchwala wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Prowadzone przez Komunalny Związek Gmin działania w w/w zakresie są zgodne zarówno z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. z 2017r. poz. 328 ze zm.) oraz ze Statutem Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 16 grudnia 1991r. nr 21, poz. 147, ze zmianami: z 1995r. Nr 31, poz. 139; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2006r. Nr 99, poz. 2044, z 2009r. Nr 57 poz. 1094, z 2012r. poz. 2527, z 2018 r. poz. 952)