Pisma Związku do Ministerstwa Środowiska

dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachPisma do ministerstwa środowiska

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” poniżej prezentuje pisma wystosowane do Ministra Środowiska oraz przedstawiciela Sejmu dotyczące propozycji zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych.

Pisma:

 

data temat korespondencje
19 marca 2019 r. Dot.: finansowania kosztów utylizacji i recyklingu odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych Pismo z dn. 19.03.2019 r.
 28 marca 2018 r. Dot. projektu rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 25.01.2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Pismo z dn. 27.03.2018 r.   –
10 stycznia 2018 r. W sprawie wzorów sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Pismo z dn. 10.01.2018 r.  –
20 listopada 2017 r. W sprawie sposobu obliczania poziomu recyklingu i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pismo z dn. 20.11.2017 r.
 Odpowiedź MS z dn. 18.01.2018 r.
14 marca 2017 r. W sprawie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych Pismo z dn. 14.03.2017 r. brak odpowiedzi 
19 października 2016 r. W sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Pismo z dn. 10.10.2016 r.

Pismo z dn. 19.10.2016 r.

Odpowiedź MŚ z dn. 03.07.2017 r.
23 lipca 2016 r. W sprawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Pismo z dn. 23.07.2016 r.  brak odpowiedzi 
13 lipca 2016 r. W sprawie projektu Rozporządzenia MŚ w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Pismo z dn. 13.07.2016 r.  brak odpowiedzi 
29 czerwca 2016 r. W sprawie sposobu wyliczania poziomu recyklingu surowców wydzielonych z odpadów komunalnych Pismo z dn. 29.06.2016 r.  brak odpowiedzi 
4 marca 2016 r. W sprawie sposobu obliczania poziomów recyklingu Pismo z dn. 04.03.2016 r. Odpowiedź MŚ z dn. 24.05.2016 r. 
13 lutego 2015 r. W sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – projekt rozporządzenia Pismo z dn. 13.02.2015 r. brak odpowiedzi 
12 grudnia 2014 r. W sprawie wyjaśnienia zapisu w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Pismo z dn. 12.12.2014 r.

Pismo z dn. 18.02.2015 r.

 brak odpowiedzi 
12 grudnia 2014 r. W sprawie wprowadzenia zmian w rozporządzeniach dot. sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania, oraz poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami Pismo z dn. 12.12.2014 r. 

Pismo z dn. 18.02.2015 r. 

 brak odpowiedzi 
4 października 2014 r. W sprawie uwzględnienia w sprawozdaniach rocznych z realizacji zadań z zakr. gospodarki odpadami Pismo z dn. 4.10.2014 r. brak odpowiedzi 
10 lipca 2014 r. W sprawie zmian ustawy o utrzymania porządku i czystości w gminach Pismo z dn. 10.07.2014 r.  brak odpowiedzi 
9 kwietnia 2014 r. W sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Pismo z dn. 09.04.2014 r.  brak odpowiedzi 
26 lutego 2014 r. W sprawie zmian aktów prawnych dot. utrzymania porządku i czystości w gminach Pismo z dn. 26.02.2014 r.  brak odpowiedzi 
23 września 2013 r. W sprawie propozycji zmian w sposobie obliczania poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Pismo z dn. 23.09.2013 r.

 brak odpowiedzi