Formularze sprawozdań

Niniejszym uprzejmie informujemy, że dnia 23 lipca 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego została opublikowana zmiana statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z Gdyni. Z w/w dniem KZG przejęło od gmin – członków Związku m.in. kompetencje w zakresie prowadzenia sprawozdawczości wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z powyższym przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o obowiązku sporządzenia sprawozdania półrocznego oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych o obowiązku złożenia sprawozdania kwartalnego. Sprawozdania należy przekazać do Związku w terminie o którym mowa w art. 9n oraz art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przesłanie sprawozdania po terminie lub przekazanie nierzetelnie przygotowanego sprawozdania jest zagrożone karą pieniężną. Zgodnie z artykułem 9 x, ust. 1 pkt. 4 i pkt. 5 oraz art.9xb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kary te wynoszą:

  • 100 zł za każdy dzień opóźnienia po terminie, o którym mowa w ust. 9 n ust. 2 ,
  • od 200 zł do 5 000 zł w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie.

Sprawozdanie należy sporządzić dla każdej gminy, na terenie której odbierane są odpady lub opróżniane są zbiorniki i przekazać do siedziby Komunalnego Związku Gmin w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu/kwartale, którego dotyczy.

W dniu  24 sierpnia 2018 r. opublikowano nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Informujemy, że w rozporządzeniu uwzględniono nowe, roczne sprawozdanie sporządzane przez podmioty zbierające odpady komunalne stanowiące frakcje papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, czyli m.in. skupy złomu i innych surowców wtórnych. Pierwsze sprawozdanie z tego zakresu należy złożyć do 31 stycznia 2019 r. za rok sprawozdawczy 2018, .odrębnie dla każdej gminy, na terenie której znajdują się miejsca zbierania odpadów.

Rozporządzenie wprowadza także szereg zmian w sprawozdaniu półrocznym sporządzanym przez podmiot odbierający odpady komunalne.

Załączniki:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627)

Gospodarka odpadami:
  • sprawozdanie półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości [pobierz]
  • sprawozdanie roczne podmiotu zbierającego odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (punkty skupu) [pobierz]
  • sprawozdanie roczne podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) [pobierz]
Nieczystości ciekłe:
  • sprawozdanie kwartalne podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe [pobierz]

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kzg.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Ustawa o samorządzie gminnym, Statut Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym.