Uzyskane poziomy

Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na podstawie przekazywanych sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przygotowuje sprawozdania roczne w imieniu gmin wchodzących w jego skład. Sprawozdania roczne są przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczą.

Uzyskane poziomy odzysku i recyklinguPoniżej zestawiono poziomy: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów surowcowych, budowlanych oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania uzyskane w kolejnych latach przez gminy wchodzące w skład Związku [zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 9c ustawy ucp (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)].

Tabela 1. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła wyrażone w %
Określone poziomy recyklingu
na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
>10 >12 >14 >16 >18 >20 >30 >40 >50
Gdynia 18,2 20,1 27,9 29,8 36,7 38,6 52
Sopot 22,2 36,9 53,2 65,9 69,5 70,3 76
Rumia 39,8 36,7 45,3 48,7 47,7 49,9 47
Reda 13,8 31,9 38,2 38,8 47,6 47,4 68
Wejherowo 12,3 19,7 31,3 34,1 41,7 43,4 43
Gmina Szemud 20,9 26,9 38,9 39,5 44,4 40,9 34
Gmina Wejherowo 16,6 24,1 41,9 40,3 48,1 45,7 45
Gmina Kosakowo 43,0 42,6 47,3 56,8 55,8 56,6 57

Tabela 2. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyrażone w %
Określone poziomy recyklingu
na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
>30 >36 >38 >40 >42 >45 >50 >60 >70
Gdynia 98,6 78,2 69,1 76,1 80,5 69,4 83
Sopot 99,6 8,5 70,0 60,3 54,1 72,8 71
Rumia 99,5 72,6 56,6 90,1 68,9 61,8 55
Reda 88,4 86,3 89,5 88,1 82,6 73,2 87
Wejherowo 96,3 95,1 92,9 97,7 86,9 81,5 93
Gmina Szemud 96,3 82,6 62,7 97,0 80,9 50,0 52
Gmina Wejherowo 91,7 100,0 93,6 66,7 92,6 84,5 67
Gmina Kosakowo 97,6 74,9 57,1 100,0 96,2 62,6 90

Tabela 3.  Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wyrażone w %
Określone poziomy recyklingu
na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
<75 <50 <50 <50 <45 <45 <40 <40 <35
Gdynia 43,1 16,7 2,3 0,8 1,4 4,5 4
Sopot 42,1 16,6 1,4 0,0 0,0 4,2 4
Rumia 42,1 17,5 1,6 0,0 0,0 3,1 2
Reda 44,7 22,0 3,3 1,3 0,0 2,7 2
Wejherowo 6,5 17,2 1,6 0,3 0,1 2,5 2
Gmina Szemud 118,1 40,9 5,3 5,4 3,5 8,1 11
Gmina Wejherowo 216,6 64,2 6,4 5,0 0,0 6,4 7
Gmina Kosakowo 233,5 111,4 11,6 0,0 0,0 10,5 9
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. poziomów odzysków i recyklingu oraz podmiotów odbierających odpady:
  • Wykaz podmiotów, które w roku 2018 nie odbierały odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a są wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek [pobierz] 
  • Wykaz podmiotów, które w roku 2018 nie odbierały odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a są wpisane do rejestrów działalności regulowanej prowadzonych przez gminy Związku (RDR w gminach prowadzono do dn. 23 lipca 2012 r.) [pobierz]