O nas

KZG „Dolina Redy i Chylonki” – mapaludność ok. 459 000 mieszkańców

Związek powstał w 1991 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie lokalnym. Statut Związku określa jego podstawowe zadania, którymi są: zaopatrzenie miast i gmin w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, centralne ogrzewanie, gospodarka odpadami, w tym unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska (powietrze atmosferyczne, grunty, lasy, wody podziemne i powierzchniowe), informacja i edukacja ekologiczna społeczności lokalnej w zakresie dziedzin należących do zakresu działania Związku. Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania. Jest miejscem tworzenia strategii, forum dyskusji i ścierania się poglądów, platformą porozumień.

edu-info-promMISJA

KZG „Dolina Redy i Chylonki” bardzo aktywnie działa na polu edukacji, informacji i promocji, starając się zmieniać zachowania społeczne na pro-środowiskowe. Staramy się oddziaływać na wszystkie grupy wiekowe: od przedszkolaków poprzez dzieci szkolne, aż po dorosłych. Działalność Związku nie ogranicza się wyłącznie do własnego terenu. Wiele programów edukacji ekologicznej prowadzonych jest we współpracy z sąsiednimi gminami. Zgodna współpraca wielu gmin (nie tylko członków Związku) jest istotnym argumentem przy pozyskiwaniu finansowej pomocy z instytucji zewnętrznych, w tym szczególnie z Unii Europejskiej. Takie wspólne działania już dwukrotnie doprowadziły do sukcesu.

ZAKRES DZIAŁANIA

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” prowadzi i koordynuje niektóre zadania z zakresu gospodarki komunalnej zrzeszonych w nim gmin. W dziedzinie gospodarki wodnej Związek m.in.:wydaje decyzje na zbiorowe zaopatrzenie i odprowadzanie ścieków, prowadzi procedury taryfowe oraz zatwierdza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, koordynuje zadania z zakresu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na obszarze Aglomeracji Gdynia. W zakresie gospodarki odpadami Związek prowadzi i koordynuje selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych poprzez:objazdowe zbiórki odpadów niebezpiecznych stacjonarne punkty odpadów niebezpiecznych (tzw. PZON) ustawione w placówkach oświatowych pojemniki do zbiórki baterii ustawione w aptekach pojemniki do zbiórki niewykorzystanych i przeterminowanych lekarstw. Opiniuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Realizuje zadania z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, a w szczególności ochrony GZWP Nr 110. Na terenie gmin – członków Związku – realizowane są obecnie szeroko zakrojone przedsięwzięcia o ponadregionalnym oddziaływaniu na środowisko, tj.:projekt inwestycyjny pt.:”Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków” w ramach programu „Ochrona wód Zatoki Puckiej i wód Bałtyku oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110”, „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi”, którego elementem jest zagospodarowanie odpadów na terenie spółki EKO DOLINA.

SILNE I NOWOCZESNE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Związek jest dziś wspólnie z gminami właścicielem trzech firm: PEWIK sp. z o.o. w Gdyni, która działa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, OPEC sp. z o.o. w Gdyni, która zajmuje się ciepłownictwem zasilanym centralnie oraz EKO DOLINA, która zarządza Nowoczesnym Zakładem Zagospodarowywania Odpadów w Łężycach.

loga opec pewik eko dolina