Zarys historii

Historia KZG to nasza historia, wspólnie działamy już od 25 lat

Związek to osiem gmin liczących ok. 459 000 mieszkańców

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” powstał wraz z reaktywowaniem samorządu terytorialnego. W lipcu 1990 roku, w gabinecie Pani Prezydent Gdyni Franciszki Cegielskiej przedstawiciele kilku sąsiednich gmin postanowili połączyć siły. Proces tworzenia Związku był jednak długi, wypracowany po burzliwej dyskusji dotyczącej wzajemnych relacji gmin – założycieli Związku. W tym czasie nie było wzorców ani tradycji takiej współpracy w polskim samorządzie, który dopiero się kształtował.

W dniu 12 kwietnia 1991 delegaci gmin przyjęli Statut oraz nazwę Związku zaproponowaną przez ówczesnego Wiceprezydenta Miasta Wejherowo p. Andrzeja Remiszewskiego. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zarejestrowano w dniu 22 listopada 1991 roku w rejestrze związków międzygminnych pod poz. 41. W dniu 23 grudnia 1991 r. dokonano wyboru składu pierwszego Zarządu Związku – Przewodniczącym został Tadeusz Wolski (Burmistrz Miasta Rumi), a jego członkami zostali Tadeusz Wolszczak oraz Ireneusz Gzella (Radni Rady Miasta Gdyni). W roku powstania Związek obejmował pięć gmin o łącznej liczbie ludności ok 352 tys.

Tabela 1. Charakterystyka gmin założycielskich Związku w roku jego powstania (1991 r., GUS)

  Gmina Miasta Gdyni Gmina Miasta Redy Gmina Miasta Rumi Gmina Miasta Wejherowa Gmina Kosakowo
Prezydent/ Burmistrz/ Wójt Prezydent
Franciszka Cegielska
Burmistrz
Barbara Brzezińska-Lacka
Burmistrz
Tadeusz Wolski
Prezydent
Jerzy Budnik
Wójt
Zbigniew Szymański
Ludność 251 812 12 326 37 548 46 769 2 382

Dostrzegając korzyści wynikające ze współpracy międzygminnej oraz pozytywnie oceniając zakres realizowanych przez Związek zadań do KZG przystąpiły trzy kolejne  gminy, tj. Gmina Miasta Sopotu 18. grudnia 1995 r., Gmina Wejherowo 21. września i Gmina Szemud w dniu 24. kwietnia 2009 r.

W ciągu 25 lat istnienia Związku zmieniała się sytuacja demograficzna gmin związkowych. Z ok 398 tys liczba mieszkańców Związku wzrosła do ok 459 tys. Wzrost ludności najbardziej widoczny jest na terenach gmin wiejskich, wśród których prym wiedzie gmina Kosakowo. Na jej terenie, w okresie od roku założenia Związku do dnia 31 grudnia 2014 r. (dane z GUS) ludność wzrosła ponad pięciokrotnie.

Tabela 2. Zmiana liczby mieszkańców Związku w poszczególnych latach (GUS)

  1991 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.
Gmina Miasta Gdyni 251 812 249 257 247 859 247 324 248 939 248 726 248 042 247 820 247 478
Gmina Kosakowo 2 382 9 047 9 367 9 710 10 634 11 023 11 751 12 342 12 813
Gmina Miasta Redy 12 326 19 593 20 181 20 959 22 030 22 479 23 135 23 565 24 029
Gmina Miasta Rumi 37 548 45 095 45 679 46 107 46 940 47 304 47 374 47 602 47 812
Gmina Miasta Sopotu 38 821 38 460 38 141 38 584 38 217 37 903 37 654 37 231
Gmina Miasta Wejherowa 46 769 46 579 47 188 47 794 50 145 50 375 50 340 50 292 50 215
Gmina Wejherowo 20 322 20 950 21 654 21 941 22 471 23 039 23 573 24 067
Gmina Szemud 13 859 14 343 14 722 15 386 15 718 16 076 16 406 16 702
łącznie teren KZG 351 640 442 573 444 027 446 411 454 599 456 313 457 660 459 254 460 347

Związek zajmuje się ochroną środowiska, promocją i edukacją ekologiczną oraz gospodarką komunalną. Bezpośrednio oraz poprzez spółki komunalne, których jest współwłaścicielem, wykonuje zadania z zakresu gospodarki odpadami, ciepłownictwa, dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W swojej historii Związek kilkukrotnie zmieniał siedziby. Pierwsza znajdowała się w Rumi w Urzędzie Miasta, następnie w Rumi przy ul. Derdowskiego. W kolejnych latach biuro przeniesiono do Gdyni na ul. Hutniczą, a ostatecznie, do dnia dzisiejszego biuro Związku znajduje się w Gdyni Witominie przy ul. Konwaliowej.

Organami Związku są Zarząd oraz Zgromadzenie, gdzie trzyosobowy Zarząd Związku wybierany jest na trzyletnią kadencję.

Tabela 3. Skład dotychczasowych kadencji Zarządu Związku

kadencja członkowie Zarządu Związku Przewodniczący
I (1991-1995) Tadeusz Wolski, Tadeusz Wolszczak, Ireneusz Gzella Tadeusz Wolski
II (1995-1998) Andrzej Remiszewski, Stanisław Szwabski, Roman Knop Andrzej Remiszewski
III (1998-2001) Andrzej Remiszewski, Stanisław Szwabski, Roman Knop Andrzej Remiszewski
IV (2001-2004) Andrzej Remiszewski, Stanisław Szwabski, Roman Knop Andrzej Remiszewski
V (2004-2007) Andrzej Remiszewski, Peteris Gailitis, Stanisław Szwabski Andrzej Remiszewski
VI (2007-2010) Tadeusz Wiśniewski, Wojciech Kozłowski, Stanisław Szwabski Tadeusz Wiśniewski
VII (2010-2013) Tadeusz Wiśniewski, Wojciech Kozłowski, Stanisław Szwabski Tadeusz Wiśniewski
VIII (2013-2016) Tadeusz Wiśniewski, Wojciech Kozłowski, Stanisław Szwabski/ Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski Tadeusz Wiśniewski

W skład Zgromadzenia Związku wchodzą delegaci z gmin członkowskich: Prezydenci/Burmistrzowie miast, Wójtowie gmin oraz członkowie Rad miast i gmin. Przewodniczący Zgromadzenia wybierani są kolejno (alfabetycznie wg. nazw gmin członkowskich) na roczne kadencje.Przewodniczącym Zgromadzenia pierwszej kadencji został Tadeusz Wolski – Burmistrz Miasta Rumi.

Tabela 4. Dotychczasowi Przewodniczący Zgromadzenia Związku

rok Przewodniczący Zgromadzenia Związku reprezentacja gminy
1991 Tadeusz Wolski Gmina Miasta Rumi
1992 Tadeusz Wolski, Jan Klawiter Gmina Miasta Rumi,
Gmina Miasta Redy
1993 Jan Klawiter, Jacek Karnowski Gmina Miasta Redy, Gmina Miasta Sopotu
1994 Andrzej Remiszewski Gmina Miasta Wejherowa
1995 Franciszka Cegielska Gmina Miasta Gdyni
1996 Leon Dobień, Ryszard Wrona Gmina Kosakowo
1997 Kazimierz Okrój, Krzysztof Krzemiński Gmina Miasta Redy
1998 Witold Kaczanowski Gmina Miasta Rumi
1999 Cezary Jakubowski Gmina Miasta Sopotu
2000 Wojciech Kozłowski Gmina Miasta Wejherowa
2001 Marek Stępa Gmina Miasta Gdyni
2002 Andrzej Czaplicki Gmina Kosakowo
2003 Stanisław Wicki Gmina Miasta Redy
2004 Elżbieta Rogala – Kończak Gmina Miasta Rumi
2005 Cezary Jakubowski Gmina Miasta Sopotu
2006 Wojciech Kozłowski Gmina Miasta Wejherowa
2007 Jerzy Kepka, Roman Krupa Gmina Wejherowo
2008 Ewa Łowkiel Gmina Miasta Gdyni
2009 Jerzy Włudzik Gmina Kosakowo
2010 Krzysztof Krzemiński Gmina Miasta Redy
2011 Elżbieta Rogala – Kończak Gmina Miasta Rumi
2012 Wieczesław Augustyniak Gmina Miasta Sopotu
2013 Zbigniew Engelbrecht, Ryszard Kalkowski Gmina Szemud
2014 Krzysztof Hildebrandt Gmina Miasta Wejherowa
2015 Henryk Skwarło Gmina Wejherowo
2016 Michał Guć Gmina Miasta Gdyni
2017 Jerzy Włudzik Gmina Kosakowo

Działania Związku oceniane są bardzo pozytywnie nie tylko poprzez samorządy gmin członkowskich, ale i w skali kraju, udowadniając iż „każda całość to więcej niż suma jej części”. Jesteśmy przykładem zgodnej i efektywnej współpracy gmin członkowskich przy realizacji konkretnych zadań własnych gmin.

stopka historia KZG