Organizacja

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” to związek międzygminny powołany w 1991 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym. W skład Związku wchodzą miasta i gminy:

Gdynia  Reda Rumia Wejherowo
Sopot Gmina Kosakowo Gmina Wejherowo Gmina Szemud

Nazwa Związku pochodzi od rzeki Redy, która przepływa przez trzy miasta Związku (Wejherowo, Rumię, Redę) oraz Gminę Wejherowo, i potoku Chylonka płynącego przez Gdynię. Jest w tej nazwie głębszy podtekst, bo opisany w ten sposób obszar to ogromny zbiornik wód podziemnych (Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 110), stanowiący zasoby wody pitnej dla aglomeracji i będący przedmiotem szczególnej troski zrzeszonych w KZG samorządów. Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 31.12.2016) obszar Związku zamieszkuje łącznie 461 723 mieszkańców.

Statut Związku określa jego podstawowe zadania. Są to: zaopatrzenie miast i gmin w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, centralne ogrzewanie, gospodarka odpadami, informacja i edukacja ekologiczna oraz szeroko rozumiana ochrona środowiska – powietrza, wód, gruntów i przyrody. W tym zakresie Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania. Finansowanie Związku opiera się na składkach gmin wnoszonych proporcjonalnie do liczby mieszkańców, dochodach z własnej działalności gospodarczej w zakresie użyteczności publicznej oraz dotacji rządowych i pozarządowych. Związek jest dziś wspólnie z gminami właścicielem trzech firm:

 • „PEWIK” sp. z o. o. w Gdyni, która działa w zakresie gospodarki wodono-ściekowej,
 • „OPEC” sp. z o. o. w Gdyni, która zajmuje się ciepłownictwem zasilanym centralnie
 • „EKO DOLINA” (dawniej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów) sp. z o. o. w Łężycach, która eksploatuje nowoczesny zakład utylizacji i unieszkodliwiania odpadów.

Przed powstaniem zakładu utylizacji odpadów zarządcą składowiska odpadów w Łężycach był Związek. Obecnie stare składowisko jest zrekultywowane.

Tabela 1. Liczba mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” od 2008 roku (stan na 31.12. danego roku, GUS)

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.
Gdynia 249 257 247 859 247 324 248 939 248 726 248 042 247 820 247 478 246 991 246 306
Gmina Kosakowo 9 047 9 367 9 710 10 634 11 023 11 751 12 342 12 813  13 364 14 029
Reda 19 593 20 181 20 959 22 030 22 479 23 135 23 565 24 029  24 630   25 102
Rumia 45 095 45 679 46 107 46 940 47 304 47 374 47 602 47 812  48 095    48 927 
Sopot 38 821 38 460 38 141 38 584 38 217 37 903 37 654 37 231  36 849  36 533
Wejherowo Gmina 20 322 20 950 21 654 21 941 22 471 23 039 23 573 24 067  24 695   25 332
Wejherowo Miasto 46 579 47 188 47 794 50 145 50 375 50 340 50 292 50 215  50 039   49 927 
Gmina Szemud 13 859 14 343 14 722 15 386 15 718 16 076 16 406 16 702  17 060   17 452 
OGÓŁEM 442 573 444 027 446 411 454 599 456 313 457 660 459 254 460 347  461 723  463 613

Organy Związku to Zgromadzenie i Zarząd. Zgromadzenie liczy 19 przedstawicieli delegowanych przez rady gmin – Gdynia dysponuje pięcioma głosami, każda z pozostałych gmin dwoma. Zgromadzenie ma kompetencje stanowiące o budżecie Związku, składkach gmin, programie działania KZG. Przewodniczącymi Zgromadzenia są przedstawiciele kolejnych gmin. Trzyosobowy Zarząd Związku jest wybierany przez Zgromadzenie. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Na dzień dzisiejszy w skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący – Tadeusz Wiśniewski oraz Członkowie – Wojciech Kozłowski (Miasto Wejherowo) i Michał Guć (Gdynia). Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Zgromadzenia i bieżące kierowanie pracami Związku oraz wypracowywanie i przygotowywanie materiałów dla delegatów gmin, a także reprezentowanie KZG na zewnątrz. Zarząd dysponuje kilkunastoosobowym biurem, usytuowanym w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1.

Skład Zarządu:

  • Tadeusz Wiśniewski – Przewodniczący Zarządu
  • Wojciech Kozłowski – Członek Zarządu
 • Michał Guć – Członek Zarządu

Komisja Budżetowa:

  • Andrzej Bień
  • Ryszard Kalkowski
  • Krzysztof Krzemiński
  • Marcin Majek
  • Elżbieta Turowiecka
 • Henryk Skwarło

Komisja Rewizyjna:

  • Stanisław Borski
  • Mirosław Marek
  • Ryszard Grychtoł
 • Ryszard Kalkowski

Lista Członków Zgromadzenia KZG

Lp. Imię i Nazwisko Adres
1. Andrzej Bień Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
2. Elżbieta Sierżęga
Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
3. Stanisław Borski
Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
4. Ewa Krym
Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
5. Jarosław Kłodziński
Urząd Miasta Gdynia, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
6. Marcin Majek
Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
7. Mirosław Marek Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
8. Krzysztof Krzemiński Urząd Miasta Reda, ul. Pucka 9, 84-240 Reda
9. Zbigniew Kisiel Urząd Miasta Reda, ul. Pucka 9, 84-240 Reda
10. Michał Pasieczny Urząd Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
11. Ryszard Grychtoł Urząd Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
12. Tomasz Lipiński Urząd Miasta Sopot, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
13. Elżbieta Turowiecka Urząd Miasta Sopot, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
14. Krzysztof Hildebrandt Urząd Miejski w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
15. Wojciech Kozłowski Urząd Miejski w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
16. Henryk Skwarło Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
17. Maciej Milewski Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
18. Ryszard Kalkowski Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
19. Natalia Szreder
Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud