Statut

[POBIERZ]

(Dz.U. woj. Gdańskiego Nr 31 z dn. 18.12.1995 r. poz. 139)
2 (Dz.U. woj. Pomorskiego Nr 99 z dn. 21.09.2006 r. poz. 2044)
3 (Dz.U. woj. Pomorskiego Nr 57 z dn. 24.04.2009 r. poz. 1094)
4 (Dz.U. woj. Pomorskiego z dn. 23.07.2012 r. poz. 2527)
5 (Dz. U. woj. Pomorskiego z dn. 13.03.2018 r. poz. 952)

STATUT KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „Dolina Redy i Chylonki” – wersja ujednolicona

Poniżej znajduje się statut Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” opublikowany w dniu 16 grudnia 1991 w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego Nr 21 poz. 147 wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych pod numerem 41 z datą 22 listopada 1991 r.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” tworzą:
1) Miasto Gdynia
2) Gmina Kosakowo
3) Miasto Reda
4) Miasto Rumia
5) Miasto Wejherowo
6) Miasto Sopot 1
7) Gmina Wejherowo 2
8) Gmina Szemud 3

Związek ten w dalszej treści niniejszego statutu zwie się „Związkiem”.

2. Do Związku mogą przystąpić inne gminy po przyjęciu przez ich organ statutu Związku i uchwale Zgromadzenia Związku, w której m.in. określa się majątek jaki przejmuje Związek od przystępującej do niego gminy.

2. Czas trwania Związku jest nieokreślony.

§ 2.

Siedzibą Związku jest Miasto Gdynia. 1

§ 3.

1.Związek wykonuje publiczne zadania w zakresie dotyczącym: 2
1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
2) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych, 4
3) spraw związanych z przygotowaniem i przekazywaniem dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 5
4) ciepłownictwa zasilanego centralnie,
5) utrzymania czystości i porządku w gminach obejmujące: 4
a. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,
b. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
c. sprawozdawczość,
d. przedstawianie gminom uczestniczącym w Związku rekomendacji dotyczących zapisów w gminnych regulaminach utrzymania czystości i porządku, dotyczących stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i odbierania odpadów komunalnych, metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami, terminu i trybu uiszczania tej opłaty
e. zapewnienie utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
f. tworzenie w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców punktów zbiórki pochodzących z gospodarstw domowych przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
6) 4 (skreślony)
7) 5 (skreślony)
8) informacji i edukacji społeczności lokalnej w zakresie dziedzin należących do zakresu działania Związku.
2. Na zgodny wniosek gmin-członków Związku, przyjęty w trybie przewidzianym w przepisach o samorządzie terytorialnym, mogą być przez Związek przejęte inne zadania publiczne wykonywane przez gminy.
3. Za zgodą Zgromadzenia Związku gmina będąca członkiem lub przystępująca do Związku może określić zakres uczestnictwa w Związku z wyłączeniem jej współuczestnictwa w realizacji określonego zadania zawartego w ust.1 niniejszego paragrafu. W takim przypadku gmina ta nie uczestniczy we współrealizacji wyłączonego zadania i związanych z nim postanowień statutu nie stosuje się do tej gminy
4. Zgromadzenie Związku może nie udzielić zgody przewidzianej w poprzedzającym ustępie tylko wówczas gdy jej nieudzielenie jest uzasadnione szczególnie ważną przyczyną.

 

§ 4.

1. Związek realizuje zadania publiczne, określone statutem i przyjęte do realizacji uchwałą Zgromadzenia Związku w formach przewidzianych prawem, a w szczególności w drodze:
1) tworzenia własnych przedsiębiorstw, spółek i innych podmiotów gospodarczych oraz do przystępowania do nich,
2) zlecenie zadań – do wykonania – innym podmiotom gospodarczym i organizacjom,
3) prowadzenia badań,
4) współpracy z innymi związkami komunalnymi, organizacjami gospodarczymi i naukowymi,
5) współpracy z partnerami spoza Kraju.
2. Związek reprezentuje interesy gmin-członków Związku, w zakresie objętym jego przedmiotem działania, wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji spoza Związku.
3. Jeżeli wykonywanie zadań Związku związane jest ze stanowieniem prawa miejscowego na podstawie upoważnień ustawowych, obowiązywanie uchwały Zgromadzenia Związku na terenie gmin – członków Związku, wymaga podjęcia uchwały takiej samej treści przez radę każdej z gmin. 2

II. Organizacja Związku

§ 5

1. Organami Związku są: Zgromadzenie Związku i Zarząd.
2. Zgromadzenie Związku powołuje spośród przedstawicieli nie będących członkami Zarządu czteroosobową Komisję Rewizyjną, której zadaniem jest: 2
a) przeprowadzanie kontroli Zarządu Związku oraz związkowych jednostek organizacyjnych zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie,
b) opiniowanie wykonania budżetu,
c) sporządzanie wniosku do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium.

§ 6

1. Zgromadzenie Związku – zwane dalej „Zgromadzeniem” – jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku; w jego skład wchodzą prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin tworzących Związek. Rada gminy może wyrazić zgodę na reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu przez innego członka organu gminy.
2. Poszczególne gminy wraz z dodatkowymi przedstawicielami z prawem głosu są reprezentowane w sposób następujący:  2

 • Miasto Gdynia – 5 (pięciu) przedstawicieli,
 • Gmina Kosakowo – 2 (dwóch) przedstawicieli,
 • Miasto Reda – 2 (dwóch) przedstawicieli,
 • Miasto Rumia – 2 (dwóch) przedstawicieli,
 • Miasto Sopot – 2 (dwóch) przedstawicieli,
 • Miasto Wejherowo – 2 (dwóch) przedstawicieli,
 • Gmina Wejherowo – 2 (dwóch) przedstawicieli,
 • Gmina Szemud – 2 (dwóch) przedstawicieli. 3

3. Rada gminy – członka Związku może upoważnić swego przedstawiciela do kumulacji głosów przypadających na pozostałych jej przedstawicieli w Zgromadzeniu podczas ich nieobecności.

§ 7

Do kompetencji Zgromadzenia Związku należy:

 1. ustalanie form realizacji zadań publicznych Związku określonych jego statutem,
 2. tworzenie podmiotów gospodarczych Związku oraz decydowanie o przystępowaniu do nich Związku w charakterze wspólnika lub akcjonariusza,
 3. ustalanie zasad zarządzania majątkiem Związku,
 4. określenie zasad zbywania majątku Związku i obciążania tego majątku,
 5. ustalanie wysokości sumy zobowiązań, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 6. ustalanie zasad finansowania przedsięwzięć gospodarczych Związku,
 7. ustalanie budżetu Związku, etatyzacji oraz zasad wynagradzania członków organów Związku,
 8. wybieranie i odwoływanie członków Zarządu,
 9. ustalanie wysokości i terminów wpłacania składek członkowskich,
 10. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z pracy Zarządu,
 11. powoływanie i odwoływanie komisji rewizyjnej Związku oraz w razie potrzeby innych stałych i doraźnych komisji do określonych zadań, 2
 12. sprawowanie funkcji kontrolnych nad całokształtem działań Związku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących członkostwa w Związku,
 14. wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.

§ 8

1. Zasady działania Zgromadzenia określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie. Przewodniczącym Zgromadzenia jest prezydent (burmistrz, wójt) każdej z gmin-członków Związku na okres jednego roku kalendarzowego, w kolejności przyjętej przez Zgromadzenie.
2. Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Zgromadzenia z wyprzedzeniem nie krótszym niż dziesięciodniowym.
3. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
4. Członek Zgromadzenia może wnieść do Zgromadzenia pisemny sprzeciw przeciwko uchwale Zgromadzenia w ciągu siedmiu dni od daty jej podjęcia. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie objętej nim uchwały i stwarza wymóg ponownego rozpatrzenia sprawy. Sprzeciw nie może być wniesiony przeciwko uchwale podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy,
5. Postanowienia ust. 4 nie dotyczące uchwały o zmianie statutu Związku. Sprzeciw w stosunku do takiej uchwały uregulowany jest w ustawie o samorządzie gminnym. 5

§ 9

1. Zarząd Związku – zwany dalej „Zarządem” jest organem wykonawczym Związku
1.a. Zarząd Związku wykonuje uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) w zakresie zadań publicznych realizowanych przez Związek. 4
2. W skład trzyosobowego Zarządu wchodzą:
– przewodniczący Zarządu oraz
– dwóch członków.
3. Zarząd wybierany jest na trzy lata, przy tym jeden z jego członków może być wybrany spoza grona członków Zgromadzenia Związku.
3a. Przewodniczący Zarządu oraz członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie wyboru. 4
4. W miejsce członka Zgromadzenia wybranego w skład Zarządu, właściwa gmina wyznaczy nowego jej przedstawiciela w Zgromadzeniu.

§ 10

1. Zadaniem Zarządu jest bieżące kierowanie sprawami Związku dotyczącymi wykonywania jego zadań publicznych określonych statutem, w tym wykonywanie uchwał Zgromadzenia oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla realizacji zadań gospodarczych i organizacyjnych Związku.
2. Kompetencje Zarządu obejmują: bieżące zarządzanie majątkiem Związku, zawieranie umów w granicach umocowania i reprezentowanie Związku w stosunkach zewnętrznych.
3. Do zadań szczególnych Zarządu należy:
1) przygotowywanie danych i innych materiałów niezbędnych dla podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Związku,
2) składanie Zgromadzeniu okresowych sprawozdań,
3) kierowanie administracją Związku.

§ 11

Dla skuteczności przyjęcia zobowiązań w imieniu Związku niezbędne jest złożenie oświadczeń woli przez dwóch członków Zarządu. W tym samym trybie udzielić można pełnomocnictwa do załatwienia poszczególnych spraw.

§ 12

Wykonywanie czynności administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadań Związku zapewnia jego aparat administracyjny kierowany przez dyrektora. Struktury organizacyjno-etatowe i budżet tego aparatu zatwierdza Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 

III. Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku oraz udziały w jego kosztach i zyskach

§ 13

1. Majątek Związku wraz z całą infrastrukturą, obiektami i urządzeniami służy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gmin-członków Związku. Szczególnym zadaniem Związku jest dbanie o trwałość i sprawność swego majątku, podnoszenie poziomu technicznego urządzeń i obiektów oraz prowadzenie działalności w granicach uzasadnionych kosztów i nakładów.
2. Każdej z gmin-członków Związek zapewnia obsługę potrzeb jej mieszkańców na zasadach równych z prawami innych gmin z tytułu członkostwa w Związku. Każda z tych gmin jest uprawniona do korzystania z obiektów i urządzeń Związku.

§ 14

1. Zgromadzenie Związku określa, w drodze uchwały zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku w przypadkach spornych oraz zasady korzystania z nich przez osoby, organizacje i inne podmioty spoza Związku.
2. Cenę wody i opłatę za odprowadzanie ścieków do urządzeń Związku, ceny ciepłej wody i energii cieplnej oraz opłatę za składowanie odpadów na wysypiskach będących w dyspozycji Związku ustala Zgromadzenie jeśli te ceny (opłaty) z mocy prawa nie są urzędowymi.
3. Zgromadzenie może przekazać kompetencje dotyczące kształtowania cen swemu podmiotowi gospodarczemu, jeśli są to ceny umowne; wówczas podmiot ten w tym zakresie wykonuje zadania publiczne określone statutem Związku.

§ 15

1. Koszty i nakłady pozostające w związku z obiektami i urządzeniami Związku oraz z robotami, usługami i badaniami pokrywa w całości ta gmina-członek Związku, która w całości z nich korzysta.
2. Gdy z tych samych obiektów, urządzeń, robót lub usług Związku, albo w finansowanych przez nich badań korzysta równocześnie więcej niż jedna gmina, wówczas koszty związane z tymi obiektami, urządzeniami, robotami, usługami lub badaniami korzystające z nich gminy pokrywają proporcjonalnie do stopnia w jakim korzysta z nich poszczególna gmina (np. proporcjonalnie do wielkości poboru wody przez poszczególne gminy z urządzeń Związku lub do ilości ścieków odprowadzanych z poszczególnych gmin do urządzeń Związku – z których korzysta równocześnie więcej niż jedna gmina). Kryterium to stanowi także podstawę do podziału kosztów ogólnych i wielkości składek członkowskich przypadających na daną gminę–członka Związku.
3. Zgromadzenie Związku może w uzasadnionych przypadkach przyjąć inne kryterium lub określić kryterium dodatkowe.
4. Jeżeli Związek prowadzi działalność gospodarczą i pokrywa koszty przychodami z tej działalności przyjęte w ust. 2 kryteria stanowią podstawę podziału nadwyżki przychodów nad kosztami między gminy-członków Związku, a także podstawę pokrywania przez te gminy ewentualnych strat związanych z powyższą działalnością.

§ 16

Jeżeli działalność gospodarcza dotycząca danej dziedziny zadań publicznych Związku, określonej statutem prowadzona będzie przez podmiot gospodarczy utworzony przez Związek lub któremu Związek powierzy prowadzenie tej działalności, podział osiąganych z niej zysków i udział w pokrywaniu ewentualnych strat wynikać będzie z zasad określonych dla danego podmiotu gospodarczego.

§ 17

Środki finansowe Związku pochodzą z:

 1. działalności gospodarczej Związku,
 2. dochodów uzyskiwanych z jego przedsiębiorstw lub z udziału Związku w spółkach i innych przedsięwzięciach gospodarczych,
 3. dotacji i subwencji Państwa, organów samorządowych, fundacji i innych organizacji,
 4. składek członkowskich i innych wpłat gmin-członków Związku,
 5. zapisów i darowizn.

 

IV. Likwidacja Związku, wystąpienie Członka ze Związku

§ 18

1. Likwidacja Związku może nastąpić z datą ustaloną w zgodnych oświadczeniach organów gmin-członków Związku.
2. Podział majątku likwidowanego Związku następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o samorządzie terytorialnym, dotyczącymi nabycia majątku, jeśli obowiązujące przepisy nie będą stanowiły inaczej.

 

§ 19

1. Gmina-członek Związku może wystąpić ze Związku na podstawie oświadczenia jej organu za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia kończącym się z końcem czerwca lub grudnia. Wypowiedzenie jest skuteczne, jeśli gmina występująca ze Związku spisze z nim – przed upływem okresu wypowiedzenia – umowę określającą zasady korzystania z obiektów i urządzeń służących dotychczas Związkowi lub więcej niż jednej gminie oraz zasady rozliczania kosztów, nakładów i zysków.
2. Rozliczenie majątkowe gminy występującej ze Związku następuje według zasad, o których mowa w § 18.

 

V. Postanowienia ogólne

§ 20

Zmiana statutu następuje w trybie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 5

§ 21

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego.